Privatlivspolitik

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig 
 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

MichelleKristensen Aps og MK Media Aps er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
 

MichelleKristensen Aps
Strandgade 26, 2.sal
1401 København K
CVR-nr.: 37800120
Mail: direkte@michellekristensen.dk
 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

·      Vi registrerer oplysninger om dig for at kunne udføre vores behandlinger

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

·      Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfælde behandler vi også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke. Dette vil du være blevet særskilt informeret om i forbindelse med at vi har indhentet samtykket.
 

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af vores opgaver for dig.

3. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige kategorier af personoplysninger:

·      Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., køn, alder, købte produkter og gennemførte programmer og resultater heraf.
 

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

·      Foto i forbindelse med din gennemførelse af Bootcamps, kostomlægninger, personlige træningsforløb samt eventuelle helbredsoplysninger i form af journaloplysninger med fortegnelser over dine behandlingsforløb.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

·      rådgivere og databehandlere

·      Facebook, instagram, mailchimp (nyhedsbrev), LinkedIN, bloggen på www.michellekristensen.dk

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Da vi bruger services fra såsom Amazon Web Services kan dine personoplysninger blive overført til modtagere udenfor EU og EØS.  
 

6. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi lægger vægt på hvor længe vi har behov for oplysningerne, dels i forhold til igangværende forløb, dels i forhold til lovgivningskrav, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.
 

7. Retten til at trække samtykke tilbage
Vi kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 2 ovenfor behandles på andet grundlag et samtykke.

8. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 
 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 
 

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 
 

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Vi vil således også bede om særskilt ret til at benytte dine oplysninger såsom billeder i eventuel markedsføring.
 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.